<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> การปลูกต้นไม้มงคลเสริมปีเกิด <!--content_title-->
การปลูกต้นไม้มงคลเสริมปีเกิด

การปลูกต้นไม้มงคลเสริมปีเกิด


การปลูกต้นไม้มงคล ตามความเชื่อโบราณว่ากันว่า ไม้มงคลบางชนิดมีเทวดาอารักษ์ บางชนิดชื่อเป็นมงคล วันนี้มีรายชื่อต้นไม้เสริมดวงประจำปีเกิดมาฝาก

- เกิดปีชวด มิ่งขวัญเสริมดวงอยู่ที่ต้นกล้วยและต้นมะพร้าว

- เกิดปีฉลู  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นตาล ช่วยส่งเสริมให้ดีขึ้น

- เกิดปีขาล  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นขนุนและต้นรัง

- เกิดปีเถาะ  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นมะพร้าวและต้นงิ้ว

- เกิดปีมะโรง  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นไผ่ ต้นกัลปพฤกษ์และต้นงิ้ว

- เกิดปีมะเส็ง  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นไผ่และต้นรัง

- เกิดปีมะเมีย  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นต้นกล้วยและต้นตะเคียน

- เกิดปีมะแม  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นไผ่ ต้นปาริชาติ และต้นทองหลาง

- เกิดปีวอก  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นไผ่ ต้นยาง และต้นฝ้าย

- เกิดปีระกา  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นไผ่ ต้นยาง และต้นฝ้าย

- เกิดปีจอ  มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นบัวบก และต้นสำโรง

- เกิดปีกุน  มิ่งขวัญอยู่ที่กอบัวหลวง และต้นบัวบก

เลือกกันไปตามปีเกิด ขอให้โชคดีมีมงคล...